uk s English translation - Click here

 

denmark s Svæveflyvning (svensk: "segelflyging", norsk: "seilflyging", islandsk: "svifflug", finsk: "purjelento") dækker over den svære kunst at flyve et motorløst fly alene vha. naturens egne kræfter, præcis ligesom trækfuglene gør. Det drejer sig om

  • Termiske opvinde genereret af solens opvarmning
  • Skræntvinde genereret, når vinden blæser hen over en skrænt
  • Bølgeopvind genereret, når der opstår stående bølger i atmosfæren (svensk: "våg")

Svæveflyvning har været drevet som sport og fritidsbeskræftigelse siden 1930'erne. Sporten er organiseret i lokale foreninger, der drives af frivillige og ubetalte kræfter. De lokale foreninger er organiseret gennem en eller flere landsdækkende organisationer, der igen er organiseret i en eller flere internationale organisationer. Selv i en globaliseret verden, hvor de vigtigste beslutninger tages på europæisk eller internationalt plan, er der stadig områder, hvor det giver mening for de nordiske lande at arbejde sammen og lære af hinanden. Lederne for de nordiske svæveflyveunioner har siden 1972 mødtes en gang årligt på skift i de fem nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), netop for at drøfte emner af fælles-nordisk intereresse på såkaldte Nordiske Svæveflyvemøder. De fem lande er suveræne - og møderne er følgeligt blot rådgivende. Helt i nordisk ånd. Det nordiske samarbejde organiseres og administreres af en Nordisk Svæveflyvesekretær (Nordic Gliding Secretary - NGS), der udpeges af de delegerede ved de nordiske svæveflyvemøder for et år ad gangen. Dette website er oprettet med det formål at informere om emner af fællesnordisk interesse. I særdeleshed fungerer sitet som portal for det fællesnordiske kursussamarbejde, SVEDANOR.

SVEDANOR arbejder på at udnytte det potentiale, der ligger i at udnytte ressourcer på tværs af de nordiske lande til at udbyde svæveflyvekurser på højt kvalitetsniveau til rimelige priser til alle nordiske svæveflyvepiloter.

Et bærende element i det nordiske samarbejde er den fælles sprogstamme, der igen er bærende for en lang række fælles kulturtræk. Derfor er sproget på dette site bevidst valgt som et miskmask mellem dansk, norsk, svensk, islandsk og finsk. Det ville givetvis være lettere for alle, hvis vi skrev alt på engelsk, men det ville samtidigt flytte os (for langt) væk fra vore rødder. I erkendelse af, at der trods alt er FOR langt mellem yderpolerne i de nordiske sprog, er der på dette site valgt en to-sprogs politik: Alt skrives på både et nordisk sprog OG på engelsk. 

denmark sfinland siceland snorway ssweden s Scandinavian Text - Click here!

uk s Gliding (Am: "Soaring") is the art and magic of flying an unpowered aircraft heavier than air entirely by the forces of Nature in the same manner as the soaring birds. The forces are:

  • Thermals updraughts created by the sun's heating of the earth's surface.
  • Ridge lift created when wind blows across a ridge.
  • Wave lift formed when the atmosphere starts to oscillate, typically in the leeside of mountains or other obstructions ("Standing waves").

Gliding has been run as a sport and hobby since the 1930'ies. Locally, the sport is run by sports clubs. In the Nordic countries, these clubs are run by volunteers on non-commercial basis. Nationwise, the sports clubs are organised into one ore more Gliding federations/associations who are in turn organised into one or more international organisations. Even in a globalised world, where most important matters are settled at European or international level, there are stil many areas where the five Nordic countries can benefit from working together and learning from each other. In this spirit, the leaders of the national gliding federations/associations have met at least once a year in one of the five nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) since 1972 to discuss matters of common Nordic interests. The meeting is advisory only but with concensus the Nordic Gliding Meeting can go ahead and establish initiatives on behalf of the nordic countries. The Nordic collaboration is organised and administered by a Nordic Gliding Secretary (NGS) appointed annually by the Nordic Gliding Meeting. This website serves the purpose of informing about issues of common Nordic interest in the gliding world. In particular, it acts as a portal for the Nordic Course collaboration named SVEDANOR.

SVEDANOR aims to utilise ressources from throughout the Nordic countries to establish high-quality gliding courses at reasonable cost levels for all Nordic gliding pilots.

The common language root which is also the carrier of the common culture, is what ties these five countries together. Thus - even though it would probably be easier for everyoneto write everything in English - we feel that it would violate the foundation for Nordic collaboration. Acknowledging at the same time that the extreme dialects are too far away from each other to permit communication in any one Nordic language, this site has committed itself to a two-language policy: Everything will be written in one Nordic language AND in English.